Algemene reisvoorwaarden

 

Begripsomschrijving

Onder MiCuba wordt verstaan: MiCuba BV, gevestigd te Jollemanhof 24, 1019 GW Amsterdam. Onder reiziger wordt verstaan: de partij die de reis bij MiCuba BV boekt.

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door MiCuba worden geleverd. En voorts op alle werkzaamheden die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden. Afwijking van deze algemene voorwaarden is uitsluitend mogelijk wanneer dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Een boeking maken

U kunt eenvoudig een reis reserveren door het contactformulier op de website in te vullen. Deze is op de pagina van de desbetreffende reis te vinden.

Na aanmelding per post, telefoon of via internet is de reisovereenkomst gesloten. U ontvangt een bevestiging van deze reisovereenkomst/factuur en een formulier ter bevestiging van de betaling na terugkomst. U dient dit te ondertekenen en te retourneren aan MiCuba. Betaalt u vooraf dan ontvangt u alleen een reisovereenkomst/factuur.


Reisbescheiden

U krijgt een reispakket/reisbescheiden met allerhande informatie uiterlijk 2 weken voor vertrek toegestuurd.

Betalingsvoorwaarden

Betaling geschiedt vooraf. U maakt binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur een aanbetaling van 15%. Het restant dient niet later dan zes weken voor de vertrekdatum aan ons zijn overgemaakt.

Bij in gebreke blijven van een tijdige betaling is MiCuba gerechtigd om het uitstaande factuurbedrag met 15% incassokosten te vermeerderen, onverminderd het recht tot schadevergoeding. Wanneer de reiziger niet of niet geheel aan de voorwaarden van dit artikel voldoet, is MiCuba gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder restitutie van reeds betaalde gelden. Deelnemer is in dit geval gehouden tot vergoeding van reeds door MiCuba gemaakte kosten met betrekking tot de reis van de reiziger.


Wijzigingen

Wijzigingen voor afreis:
a) De data voor het reisprogramma staan vast en wijzigingen zijn hierin niet mogelijk.
b) Wijzigingen met betrekking tot accommodatie, te weten type kamer, zijn mogelijk tot uiterlijk 14 dagen voor de geplande vertrekdatum, hiervoor geldt het volgende:
- Indien deelnemer wenst te wijzigen naar een duurder type kamer dient dit door de reiziger terstond op een nader door MiCuba aan te geven wijze te worden voldaan.
- Indien deelnemer wenst te wijzigen naar een goedkoper type kamer, dan zal het teveel betaalde door de reiziger terstond door MiCuba worden gerestitueerd

Wijzigingen tijdens de reis:
MiCuba is niet verantwoordelijk voor eventuele bijkomende kosten vanwege het voortijdig afbreken van de reis. De reiziger is zelf gehouden de noodzakelijke verzekeringen af te sluiten.

Verbreking door MiCuba vóór afreis:
1. Indien MiCuba, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid dan heeft de reiziger recht op de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
2. De reiziger heeft ook recht op terugbetaling als:
a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.


Wijzigingen reissom

De in de factuur overeengekomen reissom kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:
a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen


Annuleringen

Annuleringen moeten steeds schriftelijk en aangetekend gebeuren.
Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:

- Tot 56 dagen voor vertrek 15% van de reissom
- Vanaf 56 tot en met 43 dagen voor vertrek 30% van de reissom
- Vanaf 42 tot en met 29 dagen voor vertrek 50% van de reissom
- Vanaf 28 tot en met 15 dagen voor vertrek 75% van de reissom
- Vanaf 14 tot en met 8 dagen voor vertrek 90% van de reissom
- Binnen 7 dagen voor vertrek: 100% van de reissom


De annuleringsdatum

Als annuleringsdatum geldt de (werk)dag waarop MiCuba de melding ontvangt, mits de melding voor 18.00 uur wordt gedaan. Anders geldt de eerstvolgende werkdag. In die gevallen waarin het reizen tijdens het arrangement ernstige moeilijkheden of gevaar kan opleveren voor de reiziger als gevolg van natuurlijke of door de mens veroorzaakte omstandigheden (zoals overstromingen, aardbevingen, nucleaire besmetting, stakingen, (dreiging van) gewelddadige conflicten), zullen de hierboven genoemde annuleringskosten verlaagd worden tot het bedrag van de aanbetaling.

Verplichtingen reiziger

Geldig paspoort
De reiziger zal zelf zorg dragen voor het tijdig voorhanden zijn van een geldig paspoort, met een geldigheidsduur tot ten minste zes maanden na de geplande terugkeer naar Nederland.


Reisverzekering

Het afsluiten van een reisverzekering met werelddekking is verplicht. Ga tijdig na of uw verzekeringsmaatschappij ook wordt erkend in Cuba. Bij de Cubaanse douane dient u in het bezit te zijn van een Engelstalig exemplaar waarin vermeld staat dat u voor medische ongevallen verzekerd bent.

Verstrekking van informatie

Op het ogenblik van de inschrijving, heeft de reiziger de verplichting om elk element dat op één of andere manier het goede verloop van de reis in het gedrang zou kunnen brengen (medische achtergrond, eetgewoonten, allergieën, nationaliteit, etc.), te melden aan MiCuba. Indien bepaalde dergelijke elementen zich zouden voordoen na boeking, heeft de reiziger de verplichting deze onmiddellijk te melden. Alle kosten die verbonden zijn aan de gevolgen van de niet-naleving van deze verplichting, vallen ten laste van de reiziger, onverminderd de verplichting van deelnemer om door MiCuba geleden schade te vergoeden. MiCuba is in dit geval niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, zoals die door reiziger wordt geleden.

Aansprakelijkheid

MiCuba is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken. MiCuba is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelde en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
MiCuba kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor gevolgen die voortvloeien uit annuleringen, vluchtwijzigingen en/of vertragingen van spoorwegen, bus-, luchtvaart- of veerdienstmaatschappijen.

Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade waarvoor aanspraak bestaat op een reisverzekering, welke geacht wordt door de reiziger afgesloten te zijn. Mocht de verzekering niet tot uitkering over gaan, terwijl MiCuba aansprakelijk is voor de schade van de reiziger, dan kan de aansprakelijkheid van MiCuba nimmer verder gaan dan een vergoeding van ten hoogste eenmaal de reissom.

Een aanspraak van enige reiziger op schadevergoeding wegens gederfde vakantievreugde, indien MiCuba hiervoor aansprakelijk is te stellen, kan nimmer verder gaan dan een vergoeding van ten hoogste eenmaal de reissom.

De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsuitsluitingen gelden niet indien schade het gevolg is van opzet of grove schuld van MiCuba of haar leidinggevende ondergeschikten. MiCuba is nooit aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van door MiCuba aan de reiziger ter beschikking gestelde wandelbeschrijvingen en/of kaarten. MiCuba is nooit aansprakelijk voor schade, als die het gevolg is van tekortkomingen van de reiziger zelf.


Aansprakelijkheid reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelde en/of hun vertegenwoordigers door zijn fout lijden, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld. Hierover wordt onder andere verstaan: toebrengen van schade aan het verblijf of in geval van ontoelaatbaar gedrag jegens MiCuba en/of derden. In geval van gemaakte fouten jegens MiCuba en/of derden is de overeenkomst van rechtswege vervallen, zonder restitutie van reeds betaalde gelden, onverminderd de verplichting van deelnemer om door MiCuba geleden schade te vergoeden.

De reiziger dient zelf zorg te dragen voor geldige reisdocumenten, zoals paspoort/identiteitskaart, visa en vaccinatiebewijzen zoals ze door verschillende landen worden vereist. Indien u de reis niet of niet geheel kunt maken wegens gemis van een document, komen alle daaruit voortvloeiende gevolgen voor eigen rekening.
De reiziger dient zich op de hoogte te stellen van de voor de reis benodigde uitrusting en fysieke conditie en te voldoen aan de gestelde criteria. MiCuba is op geen enkele manier verantwoordelijk indien u vanwege uw fysieke of geestelijke conditie de reis voortijdig
moet afbreken.


Aansprakelijkheid derden

Sommige excursies, sport activiteiten, toeristische manifestaties, enz. kunnen ter plaatse worden geboekt bij ondernemingen die geen deel uitmaken van MiCuba. Dergelijke activiteiten die niet behoren tot het oorspronkelijke reis pakket, vallen buiten de verantwoordelijkheid van MiCuba. Klachten m.b.t. die activiteiten, dienen ter plaatse aan de reis begeleiding te worden gecommuniceerd. MiCuba kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of hinder veroorzaakt door de daden van derden.

Klachtenafhandeling & Geschillen

Elke tekortkoming van op het reisprogramma dient de reiziger zo spoedig mogelijk mede te delen aan de reis begeleiding van MiCuba ter plaatse. Een tijdige melding van een tekortkoming zal in vele gevallen een minder reisgemak vermijden. Het reisgenot van de reiziger staat voor MiCuba centraal en zij doet haar uiterste best dit zo veel mogelijk te optimaliseren. Bij gebreke van een tijdige melding van klachten, wordt deelnemer geacht afstand te hebben gedaan van eventuele aanspraak op schadevergoeding dan wel restitutie van reeds betaalde gelden.

Geschillen

De overeenkomst tussen deelnemer en MiCuba is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen primair worden beslecht door middel van mediation. Als de opdrachtgever en MiCuba met mediation niet tot een vergelijk kunnen komen met betrekking tot een geschil dan zal dit op verzoek van één der partijen worden beslecht door de rechter in het arrondissement waar MiCuba is gevestigd.

Copyright

Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal Spaans berust bij MiCuba. Behalve voor eigen gebruik door de reiziger die voor de betreffende cursus staat ingeschreven mag het materiaal niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MiCuba.

MiCuba

MiCuba BV
Reisspecialist in Cuba

K.V.K 70278547
B.T.W 8504.13.758.B01

Over ons

Vereniging van Kleinschalige Reisorganis
Garantiefonds GGTO
Travelife.jfif

Volg ons

© MiCuba - 2020