top of page

Algemene reisvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden
Betaling geschiedt vooraf. Zodra de boeking is ontvangen, zullen we u een factuur sturen en binnen twee weken een aanbetaling van 15% vragen. Het verschuldigde saldo (85%) moet uiterlijk zes weken voor de vertrekdatum aan ons zijn overgemaakt. Als u de reis binnen zes weken voor vertrek boekt, moet het totale saldo in één keer en zo snel mogelijk worden betaald.
Bij in gebreke blijven van een tijdige betaling is MiCuba gerechtigd om het uitstaande factuurbedrag met 15% incassokosten te vermeerderen, onverminderd het recht tot schadevergoeding. Wanneer de reiziger niet of niet geheel aan de voorwaarden van dit artikel voldoet, is MiCuba gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder restitutie van reeds betaalde gelden. Deelnemer is in dit geval gehouden tot vergoeding van reeds door MiCuba gemaakte kosten met betrekking tot de reis van de reiziger.

Wijzigingen
Wijzigingen voor vertrek:
A) De data van het reisprogramma staan vast en wijzigingen zijn alleen mogelijk met toestemming van MiCuba. Wijzigingen voor vertrek kunnen voor de reiziger extra kosten met zich meebrengen. Indien nodig behoudt MiCuba zich het recht voor om de reis voor vertrek te wijzigen.
B) Wijzigingen met betrekking tot accommodatie, excursies of extra diensten zijn mogelijk tot 7 dagen voor het geplande vertrek, indien beschikbaar. Hierbij geldt:
- Indien de reiziger de reis wil wijzigen en dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze bij de openstaande betaling opgeteld. Als de betaling al is gedaan, moeten de extra kosten onmiddellijk door de reiziger worden betaald op een door MiCuba aan te geven manier.
- Indien de reiziger de reis wil wijzigen en de reissom is lager dan de oorspronkelijk reissom, worden de annuleringsvoorwaarden toegepast over het prijsverschil.
 
Indien MiCuba het contract voor het begin van de reis verbreekt vanwege een omstandigheid die niet aan de reiziger of MiCuba kan worden toegerekend, wordt de reis omgeboekt naar een nieuwe voorlopige reisdatum binnen een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum. Als de reiziger de reis niet wil omboeken, zijn het normale annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Wijzigingen tijdens de reis:
- Tijdens de reis kunnen wijzigingen alleen door de reiziger worden aangebracht als er beschikbaarheid is, en eventuele extra kosten moeten ter plaatse worden betaald. De reiziger krijgt geen vergoeding voor extra kosten die voortvloeien uit het wijzigen of annuleren van de reis door de reiziger.
- MiCuba is niet verantwoordelijk voor eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige beëindiging van de reis. De reiziger is verplicht zelf de noodzakelijke verzekering af te sluiten.
Politieke ontwikkelingen zullen in de toekomst wellicht leiden tot een nieuw valutabeleid waarbij de CUC (de toeristenkoers) en de peso (de lokale koers) van overheidswege worden aangepast. Indien nodig behouden wij ons het recht voor deze prijsaanpassingen door te voeren, naar boven of beneden, ook na boeking. Of het duurder of goedkoper wordt en hoeveel, valt op dit moment helaas niet te voorspellen. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om prijswijzigingen zoveel mogelijk te voorkomen en je altijd tijdig te informeren.

Annulering door de reiziger voor vertrek
​Wij hanteren volgens ANVR onderstaande annuleringsvoorwaarden:
- Tot 56 dagen voor vertrek 15% van de reissom
- Vanaf 56 tot en met 43 dagen voor vertrek 30% van de reissom
- Vanaf 42 tot en met 29 dagen voor vertrek 50% van de reissom
- Vanaf 28 tot en met 15 dagen voor vertrek 75% van de reissom
- Vanaf 14 tot en met 8 dagen voor vertrek 90% van de reissom
- Binnen 7 dagen voor vertrek: 100% van de reissom

Annulering door MiCuba voor vertrek
De reiziger heeft recht op restitutie als:
- de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimumaantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;

De reiziger heeft geen recht op restitutie als:
- de annulering het gevolg is van overmacht (force majeure), wat verwijst naar buitengewone en onvoorziene omstandigheden die ondanks alle redelijke voorzorgsmaatregelen niet konden worden voorkomen. MiCuba aanvaardt geen aansprakelijkheid indien het door overmacht niet aan enige verplichting kan voldoen.

Verplichtingen reiziger
Geldig paspoort: De reiziger zal zelf zorgdragen voor het tijdig voorhanden zijn van een geldig paspoort, met een geldigheidsduur tot ten minste zes maanden na de geplande terugkeer naar Nederland.
Toeristenvisum: De reiziger draagt, indien nodig, zelf zorg voor een geldig toeristenvisum, dat bij het inchecken in het land van vertrek moet worden getoond.


Laatste update: 10 februari 2023

bottom of page